اندازه گیری های تکراری یک طرفه ANOVA و انجام آنالیز پایان نامه

آزمون مک نمار جهت آنالیز پایان نامه
فوریه 3, 2018
رگرسیون منطقی (لجستیک) اندازه گیری های تکراری
فوریه 3, 2018

شما باید تحلیل اندازه گیری های یک طرفه ی واریانس برای پایان نامه را اجرا کنید اگر متغیر مستقل قیاسی و مطلق و یک متغیر فاصله ای توزیع شده ی نرمال داشته باشید که حداقل دوبار برای هر فرد (موضوع) انجام شد . این کار معادل آزمون تی نمونه های جفت شده است ، اما در دو یا بیش از دو سطح از متغیر مطلق یا قیاسی مجاز می باشد . این آزمون ها میانگینی از متغیرهای وابسته است که از متغیر مطلق متمایز می باشد . ما یک نمونه مجموعه داده داریم که rb4wide نامیده می شود ، که در طراحی تجربی و آزمایشی کتاب کریک مورد استفاده قرار گرفته است . در این مجموعه داده، Y متغیر وابسته ، a اندازه گیری تکرار شده و s متغیری است که تعداد افراد را نشان می دهد .

glm y1 y2 y3 y4

/wsfactor a(4).

 باید توجه کنید که این بازده ها و خروجی ها چهار مقدار p مختلف را نشان می دهد . خروجی و بازدهی که کرویت نامگذاری شده است مقدار p (0.000) است که شما باید آن را بدست آورید اگر شما ترکیب را در ماتریس کواریانس – واریانس متقارن در نظر بگیرید . زیرا این فرضیه اغلب معتبر نیست ، سه مقدار p دیگر اصلاحات مختلفی را پیشنهاد می دهند (the Huynh-Feldt, H-F, Greenhouse-Geisser, G-G  و کران پائین تر) . هیچ اتفاقی نمی افتد اگر شما از مقدار p استفاده کنید ، نتیجه گیری های ما نشان می دهد که ما تاثیر آماری قابل توجهی از a در سطح 0.5 داریم .

دیدگاه ها بسته شده است

سفارش آنالیر پایان نامه