آزمون رتبه ای علامتدار ویلکاکسون و آنالیز پایان نامه
فوریه 3, 2018
اندازه گیری های تکراری یک طرفه ANOVA و انجام آنالیز پایان نامه
فوریه 3, 2018

ما می توانیم آزمون مک نمار را اجرا کنیم اگر شما به فرکانس ها و تناوب های حاشیه ای دو خروجی دو حالتی علاقه مند باشید . این خروجی های دو حالتی ممکن است متغیر خروجی مشابهی در جفت های تطبیقی (مانند یک مطالعه موردی کنترل) یا دو متغیر خروجی از یک گروه تکی داشته باشد . با ادامه دادن مجموعه داده hsb2 مورد استفاده در چندین مثال بالا ، اجازه بدهید ما دو خروجی دو حالتی را در مجموعه داده مان ایجاد کنیم :  himath و hiread. این خروجی ها می توانند در یک جدول دو طرفه ی پیشایندی مورد بررسی قرار گیرد . فرضیه ی پوچ و تهی این است که بخشی از دانشجوان در گروه himath مشابه بخشی از دانشجوان در گروه hiread هستند ( برای مثال جدول پیشایندی متقارن است) . 

compute himath = (math>60).

compute hiread = (read>60).

execute.

 crosstabs 

/tables=himath  BY hiread 

/statistic=mcnemar 

/cells=count.

 آمار مربع کای مک نمار پیشنهاد می دهد که تفاوت آماری قابل توجهی در بخشی از دانشجوان در گروه himath و بخشی از دانشجوان در گروه hiread وجود ندارد .

دیدگاه ها بسته شده است

سفارش آنالیر پایان نامه