آزمون رتبه ای علامتدار ویلکاکسون و آنالیز پایان نامه

آزمون مک نمار جهت آنالیز پایان نامه
فوریه 3, 2018

آزمون رتبه ای علامتدار ویلکاکسون یک نسخه ی غیر پارامتری از یک آزمون تی نمونه زوجی است . شما از  آزمون رتبه ای علامتدار ویلکاکسون استفاده می کنید هنگامی که نمی خواهید فرض کنید که تفاوت بین دو متغیر فاصله ای و به طور نرمال توزیع شده است ( اما شما این تفاوت را ترتیبی فرض می کنید ) . ما از یک نمونه مشابه مانند بالا استفاده خواهیم کرد ، اما فرض نخواهیم کرد که تفاوت بین خواندن و نوشتن فاصله ای و به طور نرمال توزیع شده است .

npar test /wilcoxon = write with read (paired)

. نتایج پیشنهاد می دهد که تفاوت قابل توجهی بین خواندن و نوشتن وجود ندارد . اگر شما معتقد هستید تفاوت های بین خواندن و نوشتن ترتیبی نیستند اما می توانند به دسته های مثبت و منفی طبقه بندی شوند، آنگاه ممکن است بخواهید یک آزمون علامت را در آزمون رتبه بندی علامت در نظر بگیرید . دوباره ، ما از متغیرهای مشابهی در این نمونه استفاده خواهیم کرد و فرض می کنیم که این تفاوت ترتیبی است .

npar test

 /sign = read with write (paired).

 

ما نتیجه می گیریم که هیچ تفاوت آماری پیدا نشد ( p=.556 ) .

دیدگاه ها بسته شده است

سفارش آنالیر پایان نامه