تحلیل آماری SPSS / SAS / STATA / R and LISREL / AMOS / EQS
فوریه 3, 2018
انجام فصل 4 پایان نامه با اس پی اس اس Spss و لیزرل lisrel
فوریه 9, 2019
آزمون تی زوجی برای تحلیل پایان نامه

یک نمونه آزمون تی زوجی مورد استفاده قرار گرفت هنگامی که شما دو مشاهده ی مربوط به آن را دارید ( برای نمونه دو مشاهده در هر فرد (موضوع) و می خواهید مشاهده کنید آیا میانگین ها در این دو متغیرهای فاصله ای توزیع شده و پراکنده از یکدیگر متمایز هستند . برای نمونه ، با استفاده از فایل داده hsb2 ما این موضوع را آزمایش خواهیم کرد که آیا میانگین خواندن معادل با میانگین نوشتن است .

t-test pairs = read with write (paired)

. این نتایج نشان می دهند که میانگین خواندن به میزان قابل توجهی از میانگین نوشتن متمایز نمی باشد

(t = -0.867, p = 0.387).

دیدگاه ها بسته شده است

سفارش آنالیر پایان نامه