نمونه تحلیل پرسشنامه با نرم افزار اس پی اس اس Spss | آنالیز آماری پایان نامه با اس پی اس اس (Spss) لیزرل (Lisrel)

نمونه تحلیل پرسشنامه با نرم افزار اس پی اس اس Spss

خب امروزه آنالیزورهای زیادی هستند که برای شرکت­ های مختلف قبول سفارش می­ کنند ، آنالیز و تحلیل آماری پایان­ نامه ، داده­ های پایان­ نامه ، تفسیر نتایج و نوشتن فصل 4 پایان­ نامه و تحلیل آماری آن را ، تحلیل داده­ ها با انجام آنالیزهای مختلف توانسته­اند که فصل 4 پایان­ نامه را بنویسند . اصلا این­که نرم افزار اس پی اس اس Spss استفاده کنند ، یا لیزرل lisrel استفاده کنند ، یا نرم­ افزارهای دیگر به درخواست خود مشتری انجام می­ شود و خیلی راحت می­شود داده­ ها را از نظر ویژگی­ های مختلف توصیفی ، استنباطی آنالایز کرد ، تحلیل همبستگی ، آنالیزهای کیفی ، کمی و دانشجو باید بتواند با یک نظم خاصی این آنالیزها را کنار هم بچیند ، جواب فرضیه­ ها را بدهد ، اول باید با آزمون­ هایی مثل آزمون کولموگروف اسمیرنوف نرمال بودن را محاسبه کند ، از آزمون­ های پارامتریک ، ناپارامتریک استفاده کند ، این­ ها همه مهم خواهد بود ، این­که یک دانشجو می­ آید از نمونه تحلیل­ های اس پی اس اس Spss استفاده می­کند برای نوشتن فصل 4، این خیلی مهم است ، این بتواند جواب فرضیه­ هایش را به­ صورت کامل بدهد ، رسم نمودارها را انجام بدهد و در واقع نتایج خودش را مورد تجزیه و تحلیل قرار بدهد.

5 Dec 2017