Blog

انجام فصل 4 پایان نامه با اس پی اس اس Spss و لیزرل lisrel

5 Dec 2017

تحلیل آماری پایان­ نامه یکی از فصول بسیار مهم است . جایی که در آن نتایج تمامی زحمت­ های دانشجو ، محقق باید نشان داده بشود . فصل 4 پایان­ نامه فصل آنالیز هست ، داده­ ها با نرم­ افزارهای مختلف مثل اس پی اس اس Spss، لیزرل lisrel، آموس Amos، پی ال اس pls، متلب MATLAB، ایویوز Eviews برای رشته­ های مختلف مثل مدیریت ، روان­شناسی ، حسابداری ، اقتصاد ، مدیریت مالی ، توریسم و رشته­ های دیگر آنالیز می­ شوند بنابراین آن مدلی که ساخته می­ شود ، آن روابطی که حساب می­ شود ، آن فرضیه­ هایی که آزمون می­ شوند با روش­ های مختلف ، همه باید توسط یک آنالیزور بسیار حرفه­ ای انجام بشود و فصل 4 خوبی نوشته بشود . باید بدانیم که برای کدام فرضیه ، کدام آزمون را استفاده کنیم ، نرمالیته داده­ ها را حساب کنیم ، ببینیم که آیا می­ توانیم از آزمون­های پارامتریک استفاده کنیم یا ناپارامتریک این­ها همه چیزهایی هست که خود آنالیزور می­ تواند به راحتی از عهده­ ی آن بربیاید و داده­ هایی که مشتری به او می­ دهد و آن­ها را با مصاحبه یا پرسش­نامه یا ابزارهای دیگر ، داده­ های سری زمانی یا داده­ های پنل ، این­ ها دارد استفاده کند بهترین راه آنالیز آماری را انجام بدهد و آزمون­ ها را انتخاب بکند ، نرم­ افزار مناسب برای آنالیز را انتخاب بکند ، حالا این نرم­ افزار می­ خواهد اس پی اس اس Spss باشد ، لیزرل lisrel باشد ، یا نرم­ افزارهای دیگر مثل ایویوز Eviews این­ ها همه مهم خواهد بود ، برای اندازه­ گیری مدل ، برای رسم مدل ، حالا از پرسش­نامه­ هایی که خودشان استاندارد هستند یا محقق ساخته­ اند ، تست نرمالیته نباید فراموش بشود ، پیاده­ سازی معادلات ساختاری که همه می­ تواند در آنالیز داده­ ها و تحلیل آماری با لیزرل lisrel با اس پی اس اس Spss برای رشته­ های مختلف بسیار بسیار مهم باشد در بعضی موارد آزمون­ های حالا کار کیفی هست ، از آنالیز تم (Theme)، باید استفاده کند یا کمی از تحلیل­ های رگرسیون ، همبستگی و روش­ های دیگر مثل تاپسیس (TAPSIS) و سلسله مراتبی (AHP) هم می­تواند بهره ببرد . آنالیز و تحلیل آماری دیمتل  Dematel را دارد NCSS ، استاتیستیکا statistica، ایویوز Eviews و نرم­ افزارهای دیگر که آنالیز و تحلیل آماری آن مثلا با SAS، مینی تب MINITAB، با اسمارت پی ال اس smart pls، متلب MATLAB و نرم ­افزارهای سایر نرم­ افزارها که همگی آن­­ها می­تواند از نظر آماری و تحلیل آماری و انجام کار آماری و بسیار مهم باشد.

نمونه تحلیل پرسشنامه با نرم افزار اس پی اس اس Spss

5 Dec 2017

خب امروزه آنالیزورهای زیادی هستند که برای شرکت­ های مختلف قبول سفارش می­ کنند ، آنالیز و تحلیل آماری پایان­ نامه ، داده­ های پایان­ نامه ، تفسیر نتایج و نوشتن فصل 4 پایان­ نامه و تحلیل آماری آن را ، تحلیل داده­ ها با انجام آنالیزهای مختلف توانسته­اند که فصل 4 پایان­ نامه را بنویسند . اصلا این­که نرم افزار اس پی اس اس Spss استفاده کنند ، یا لیزرل lisrel استفاده کنند ، یا نرم­ افزارهای دیگر به درخواست خود مشتری انجام می­ شود و خیلی راحت می­شود داده­ ها را از نظر ویژگی­ های مختلف توصیفی ، استنباطی آنالایز کرد ، تحلیل همبستگی ، آنالیزهای کیفی ، کمی و دانشجو باید بتواند با یک نظم خاصی این آنالیزها را کنار هم بچیند ، جواب فرضیه­ ها را بدهد ، اول باید با آزمون­ هایی مثل آزمون کولموگروف اسمیرنوف نرمال بودن را محاسبه کند ، از آزمون­ های پارامتریک ، ناپارامتریک استفاده کند ، این­ ها همه مهم خواهد بود ، این­که یک دانشجو می­ آید از نمونه تحلیل­ های اس پی اس اس Spss استفاده می­کند برای نوشتن فصل 4، این خیلی مهم است ، این بتواند جواب فرضیه­ هایش را به­ صورت کامل بدهد ، رسم نمودارها را انجام بدهد و در واقع نتایج خودش را مورد تجزیه و تحلیل قرار بدهد.

آنالیز آماری داده های پایان نامه

5 Dec 2017

خب وقتی پایان­ نامه­ ای انجام می­شود ، در رشته­ های مختلف ، نیازمند این است که داده­ های جمع­ آوری شده مورد آنالیز قرار بگیرد . حالا چه با پرسش­نامه باشد ، چه با مصاحبه باشد ، چه روش کیفی و کمی ، تحلیل داده همیشه با نرم­ افزارهای مختلف مثل اس پی اس اس Spss، مثل لیزرل lisrel و آموس Amos یا نرم­ افزارهای دیگر همه می­ تواند کاربرد داشته باشد . باید کاملا مورد توجه قرار داد که آنالیز آماری داده ­ها یا تحلیل آماری با هرچه که باشد مثل مینی تب MINITAB، اسمارت پی ال اس smart pls، نرم­ افزار SAS، ایویوز Eviews، نرم افزار R، متلب MATLAB، و حالا خود انجام آنالیز آماری برای پروژه­ های مختلف مثل تاپسیس (TAPSIS)، سلسله مراتبی (AHP)، آنالیزهای کیفی ، گرند تئوری یا موارد دیگر ، این­ ها باید با دقت انجام بشود . آنالیزوری که آن­ها را آنالیز می­ کند ، حتی تفسیر خروجی را انجام می­ شود و نمونه تحلیل پرسش­نامه دارد ، تحلیل خروجی­ ها را تحلیل می­کند ، روایی پایایی برای پرسش­نامه می­ گیرد ، محاسبه­ ی میانگین ، انحراف معیار و موارد دیگر یا تحلیل آماری با اس پی اس اس Spss یا لیزرل lisrel برای معادلات ساختاری و رسم مدل همه باید به­ صورت حرفه­ ای انجام بشود و هیچ اشتباهی در آن نمی­ تواند مرتکب بشود.

انجام آنالیز و تحلیل آماری با نرم‌افزار لیزرل LISREL

28 Nov 2017

خوب امروزه برای ارائه مدل‌ های مختلف و رسم مدل‌ ها ، حتی موارد دیگر و تحلیل داده‌ها در کارهای پایان‌ نامه‌ ای در رشته‌ هایی مثل به خصوص مدیریت ، روانشناسی و رشته‌ هایی که ارائه مدلی خواهند داشت حتی حسابداری از نرم‌ افزار LISREL استفاده می‌شود که خیلی پرکاربرد شده است و شاید مکملی هم برای نرم‌افزار SPSS بوده که دیگر شاید پرکاربردترین نرم‌ افزاری است که در علوم اجتماعی ، مدیریت و رشته‌ های دیگر روانشناسی است و خیلی از تحلیل‌های آماری ، واریانس ، کوواریانس ، توصیفی‌ ها ، آنالیز‌ های رگرسیون ، همبستگی این‌ها را با SPSS انجام می‌دهند و LISREL می‌تواند با ارائه مدل نرم‌ افزارهای معادله‌های ساختاری با LISREL برای انجام مدل بسیار پرکاربرد شده است.

آنالیز و تحلیل آماری با لیزرل lisrel

خب لیزرل lisrel یکی از آن نرم­ افزارهایی است که کاربرد آن در تحقیق­ ها ، مطالعات امروزی خیلی بیش­تر شده است . نرم­ افزاری است که مدل­ ها را به­ خوبی رسم می­ کند ، توانایی آن بیش­تر است از نظر شماتیک و خیلی کاربرد زیادی داشته و توانسته جا بگیرد و جای خودش را باز کند در بین تحقیق­ ها و امروزه خیلی­ خیلی استفاده می­ کنند از لیزرل lisrel و در خیلی از مطالعات و پایان­ نامه­ ها لیزرل lisrel شاید حرف اول و آخر را می­ زند ، تحلیل­ هایی که نرم­ افزار تحلیلی لیزرل lisrel برای معادلات ساختاری هست در علوم مختلف مثل مدیریت ، روان­شناسی و علوم دیگر ، علوم اجتماعی این­ ها استفاده می­ شود . دقیقا با استفاده از همبستگی و کوواریانس بین متغیرها هست که اندازه­ گیری می­ شود و می­ تواند عامل­ ها بارهای­شان را حساب کند ، واریانس­ ها و خطاها را در نظر بگیرد یا استنباط کند برای تحلیل آماری­ های اکتشافی ، تحلیل­ های آماری مرتبه­ ی دوم و تائیدی و هم­چنین برای تحلیل مسیر هم می­ توانیم از نرم­ افزار بسیار خوب تحلیل آماری لیزرل lisrel استفاده بشود . برای معادلات ساختاری هست در رشته­ های روان­شناسی ، لیزرل lisrel در رشته­ های مدیریت مالی ، صنعتی ، بیمه ، بازرگانی می­ شود از آنالیز لیزرل lisrel استفاده کرد و مدل­ های اقتصادی ، مدل­ های مدیریتی ، انواع روش­ های تحلیل آماری تائیدی ، رگرسیونی را با آن انجام داد ولی باید یک لیزرل lisrel کار بسیار حرفه­ ای باشد که بتواند خروجی­ ها را تحلیل کند و خیلی­ خوب بتواند آمار توصیفی ، روایی-پایایی ، تائیدی ، معادلات ساختاری ، تحلیل مسیر را  انجام بدهد . و این­ ها همه در یک کار خوب برای پایان­ نامه یا تحقیق­ های دیگر گنجانده می­ شود.

 

 

 

انجام آنالیز آماری و تحلیل داده‌های پایان‌نامه با نرم‌افزار اسمارت پی‌ال‌اس SMART PLS

28 Nov 2017

در بسیاری از موارد مانند نرم‌افزاری مثل لیزرل، SMART PLS هم می‌تواند خوب باشد و خیلی کار راه‌انداز خواهد بود و بسیاری از مدل‌ها را می‌توانیم با SMART PLS بکشیم و به طور کلی تحلیل آماری و آنالیز آماری برای داده‌های پایان‌نامه با SMART PLS خیلی ساده و روان و خوشگل و شیک درمی‌آید و بسیاری از دانشجویانی که از این نرم‌افزار برای ارائه مدل استفاده کرده‌اند راضی بودند و توانستند که مدل مطلوب را به شکل نرمال رسم کنند.

This website was built using N.nu - try it yourself for free.    (Click here to renew the premium)(info & kontakt)