اندازه گیری های تکراری یک طرفه ANOVA و انجام آنالیز پایان نامه

شما باید تحلیل اندازه گیری های یک طرفه ی واریانس برای پایان نامه را اجرا کنید اگر متغیر مستقل قیاسی و مطلق و یک متغیر فاصله ای توزیع شده ی نرمال داشته باشید که حداقل دوبار برای هر فرد (موضوع) انجام شد . این کار معادل آزمون تی نمونه های جفت شده است ، اما در دو یا بیش از دو سطح از متغیر مطلق یا قیاسی مجاز می باشد . این آزمون ها میانگینی از متغیرهای وابسته است که از متغیر مطلق متمایز می باشد . ما یک نمونه مجموعه داده داریم که rb4wide نامیده می شود ، که در طراحی تجربی و آزمایشی کتاب کریک مورد استفاده قرار گرفته است . در این مجموعه داده، Y متغیر وابسته ، a اندازه گیری تکرار شده و s متغیری است که تعداد افراد را نشان می دهد .

glm y1 y2 y3 y4

/wsfactor a(4).

 باید توجه کنید که این بازده ها و خروجی ها چهار مقدار p مختلف را نشان می دهد . خروجی و بازدهی که کرویت نامگذاری شده است مقدار p (0.000) است که شما باید آن را بدست آورید اگر شما ترکیب را در ماتریس کواریانس – واریانس متقارن در نظر بگیرید . زیرا این فرضیه اغلب معتبر نیست ، سه مقدار p دیگر اصلاحات مختلفی را پیشنهاد می دهند (the Huynh-Feldt, H-F, Greenhouse-Geisser, G-G  و کران پائین تر) . هیچ اتفاقی نمی افتد اگر شما از مقدار p استفاده کنید ، نتیجه گیری های ما نشان می دهد که ما تاثیر آماری قابل توجهی از a در سطح 0.5 داریم.

3 jan 2018

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.    (klicka här för att förlänga premium)(info & kontakt)