آزمون مک نمار جهت آنالیز پایان نامه | آنالیز آماری پایان نامه با اس پی اس اس (Spss) لیزرل (Lisrel)

آزمون مک نمار جهت آنالیز پایان نامه

ما می توانیم آزمون مک نمار را اجرا کنیم اگر شما به فرکانس ها و تناوب های حاشیه ای دو خروجی دو حالتی علاقه مند باشید . این خروجی های دو حالتی ممکن است متغیر خروجی مشابهی در جفت های تطبیقی (مانند یک مطالعه موردی کنترل) یا دو متغیر خروجی از یک گروه تکی داشته باشد . با ادامه دادن مجموعه داده hsb2 مورد استفاده در چندین مثال بالا ، اجازه بدهید ما دو خروجی دو حالتی را در مجموعه داده مان ایجاد کنیم :  himath و hiread. این خروجی ها می توانند در یک جدول دو طرفه ی پیشایندی مورد بررسی قرار گیرد . فرضیه ی پوچ و تهی این است که بخشی از دانشجوان در گروه himath مشابه بخشی از دانشجوان در گروه hiread هستند ( برای مثال جدول پیشایندی متقارن است). 

compute himath = (math>60).

compute hiread = (read>60).

execute.

 crosstabs 

/tables=himath  BY hiread 

/statistic=mcnemar 

/cells=count.

 آمار مربع کای مک نمار پیشنهاد می دهد که تفاوت آماری قابل توجهی در بخشی از دانشجوان در گروه himath و بخشی از دانشجوان در گروه hiread وجود ندارد.

3 Jan 2018