آزمون تی زوجی برای تحلیل پایان نامه | آنالیز آماری پایان نامه با اس پی اس اس (Spss) لیزرل (Lisrel)

آزمون تی زوجی برای تحلیل پایان نامه

یک نمونه آزمون تی زوجی مورد استفاده قرار گرفت هنگامی که شما دو مشاهده ی مربوط به آن را دارید ( برای نمونه دو مشاهده در هر فرد (موضوع) و می خواهید مشاهده کنید آیا میانگین ها در این دو متغیرهای فاصله ای توزیع شده و پراکنده از یکدیگر متمایز هستند . برای نمونه ، با استفاده از فایل داده hsb2 ما این موضوع را آزمایش خواهیم کرد که آیا میانگین خواندن معادل با میانگین نوشتن است.

t-test pairs = read with write (paired)

. این نتایج نشان می دهند که میانگین خواندن به میزان قابل توجهی از میانگین نوشتن متمایز نمی باشد

(t = -0.867, p = 0.387).

3 Jan 2018